AutismeIndsigt

AutismeIndsigt er et helt nyt e-læringsprogram, der kombinerer e-læring med rådgivnings- vejledningsmulighed hos fagpersoner i et fem ugers modulopbygget læringsforløb.

Borgerne kan tilgå programmet, når de har tid
Scottish Autism har udviklet et e-læringsprogram målrettet mennesker med autisme og deres pårørende.
Når man har været igennem alle temaerne, vil programmet være åbent for brug i ydereligere én uge
Hurtig feedback og dialog mellem familie og konsulenter

AutismeIndsigt er et element i den styrkede borgerkontakt mellem borgere og Aarhus Kommune og supplerer de øvrige tilbud til familier med børn med handicap. Formålet med Autisme Indsigt er dels at tilbyde viden der understøtter familiernes behov, og dels at støtte familierne i at kunne kombinere og omsætte denne viden i forhold til lige netop deres barn. Udover familier med børn med autisme henvender en del af programmet sig til enten unge/voksne med autisme eller personer der støtter unge/voksne med autisme.

AutismeIndsigt er opbygget sådan, at viden stilles til rådighed på en engagerende, vedkommende og let omsættelig måde, der gør den erhvervede viden brugbar i den enkelte familie og skaber grundlag for den størst mulige effekt. På de tidspunkter det passer bedst for hver familie/person.

Via AutismeIndsigt programmet gøres viden om autisme tilgængeligt på en fleksibel og let tilgængelig måde. Borgerne kan tilgå programmet, når de har tid, og de kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dem. Derudover kan de downloade redskaber til brug derhjemme, og de kan få svar på de eventuelle spørgsmål, der måtte opstå under forløbet fra erfarne fagpersoner inden for området.

AutismeIndsigt er opdelt i en række videosekvenser, hvor dygtige og erfarne fagpersoner præsenterer forskellige aspekter af livet med autisme. Det kan være emner som tænkning og forståelse, et godt liv sammen med andre samt skole, job familie og fritid.

Der er så vidt vides ikke andre steder i Danmark endnu, der tilbyder et sådant tilbud til familierne, og der er allerede interesse fra andre kommuner.

Forventede effekter
AutismeIndsigt er et hurtigt og tilgængeligt tilbud og det forventes derfor, at det medvirker til en forøgelse af den tidlige indsats.

AutismeIndsigt virker ved at udbrede viden og erfaringer inden for autismeområdet. Det forventes derfor, at det vil medvirke til at give familier og enkeltpersoner en bedre livskvalitet ved at styrke deres mulighed for at leve med deres særlige udfordringer.

Det er desuden en forventning, at AutismeIndsigt vil medvirke til – på sigt – at reducere antallet af mere indgribende indsatser.

Baggrund for udviklingen af e-læringsprogrammet AutismeIndsigt

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et videns- og ressourcecenter og VISO leverandør inden for Autisme og ADHD. Der i centret er et stort fokus på aktivt at være opsøgende i forhold til udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn med unge med handicap og deres familier. Centret har en bred samarbejdsflade både nationalt og internationalt.

En vigtig samarbejdspartner er Scottish Autism, der er den største udbyder af indsatser i relation til mennesker med autisme i Skotland. CSB har i flere år arbejdet tæt sammen med Scottish Autism i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere med udgangspunkt i den nyeste viden på området.

Scottish Autism har udviklet et e-læringsprogram målrettet mennesker med autisme og deres pårørende. Dette program har nu kørt i en periode i Skotland med gode erfaringer. CSB og Langagerskolen har fået lov af Scottish Autism til at tage udgangspunkt i deres program og videreudvikle det til at passe til danske forhold. Resultatet heraf er et helt nyt tilbud, der kombinerer e-læring med muligheden for at tage konkrete værktøjer i anvendelse. Det er samtidig muligt løbende at modtage rådgivning og vejledning af erfarne konsulenter på området. Der er således tale om en helt ny indsats, der i indhold og form skal udbygge den palet af indsatser som tilbydes unge og voksne med autisme og deres familier i Aarhus Kommune.

Programkonceptet er udviklet af CSB med tæt samarbejde med Langagerskolen, der er en specialskole til børn og unge med autisme i Aarhus Kommune. AutismeIndsigt indeholder således videomateriale med fagpersoner fra ovennævnte institutioner, videomateriale med særlige videnpersoner inden for området samt interviews med mennesker med autisme.

Great Dane Communications har stået for videoproduktionen samt udvikling og design af platformen.

Nærmere indhold i e-læringsprogrammet Autisme Indsigt

Programmet henvender sig til forældre til enten børn eller unge samt voksne med autisme og deres pårørende, og består af forskellige elementer.

Programmet er todelt, således at en kursuspakke handler om det have et barn med autisme mens en anden del henvender sig til forældre og professionelle, der støtter teenagere og voksne med autisme samt til personen selv.

AutismeIndsigt består først og fremmest af en række forskellige videoer. En del af videoerne har form som interviews, hvor forskellige eksperter samt mennesker der selv har autisme fortæller om specifikke emner.

Som støtte til videoerne er der produceret en række dokumenter med konkrete værktøjer, som kan downloades.

Ud over videoerne og dokumenterne er der tilknyttet konsulenter fra CSB til programmet, der sidder klar med hjælp og rådgivning imens programmet kører.

Programmet er struktureret således, at fire temaer vil være tilgængelige for de tilmeldte familier eller personer, hver en uge ad gangen. Når man har været igennem alle temaerne, vil programmet være åbent for brug i ydereligere én uge. I uge fem vil der være adgang til alle temaerne på samme tid, hvorefter adgangen til programmet vil blive lukket ned igen.

Hvordan kommer Autisme Indsigt til at køre:
Principielt kan der være et uendeligt antal familier i gang med at bruge e-læringsprogrammet. Af hensyn til at sikre mulighed for hurtig feedback og dialog mellem familie og konsulenter kører programmerne i faste intervaller.

Der vil ske visitation til programmet.

Perspektivering af mulighederne i e-læring efter den skabelon som Autisme Indsigt er bygget på

E-læringsprogrammets opbygning kan anvendes inden for øvrige handicapområder som fx ADHD og mental retardering/udviklingshæmning. Det er CSB’s ønske at udbrede denne læringsform til andre handicapområder, hvis erfaringerne fra autismeområdet tilsiger det, og der kan findes midler hertil.

Programmets opbygning muliggør endvidere, at det vil kunne anvendes som et e-læringsprogram for professionelle, hvor der er indbygget test af den erhvervede viden i programmet.

Hvis du ønsker mere viden om AutismeIndsigt, så besøg vores hjemmeside her

Her kan du også læse om hvordan du kan få adgang til AutismeIndsigt.


Med venlig hilsen


Mikael Carlsen
Konst. Centerchef
Tlf.: (+45) 87 13 25 25
E-mail: mca@aarhus.dk